ประวัติความเป็นมา


พ.ศ. 2550
     สำนักงานบริหารทรัพย์สิน จัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2551 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ “ สำนักงานบริหารจัดการสินทรัพย์และวิสาหกิจ ” เป็น “ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ 2551

พ.ศ. 2551
     โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีภาระงานหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และอาคารราชพัสดุในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในรูปทรัพย์สินอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมี คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน กำกับดูแล ซึ่งมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่
     1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
     2. ฝ่ายกฎหมาย
     3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     4. ฝ่ายเอกสารสนเทศ และ
     5. ฝ่ายนโยบายวางแผนและพัฒนา
     6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด 
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นหน่วยงานจัดเก็บผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
     2. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
     3. เพื่อเป็นหน่วยงานเสริมสร้างกิจกรรมและเพิ่มความหลากหลายในการจัดหารายได้
ภาระกิจการดำเนินงาน
     สำนักงานบริหารทรัพย์สินมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีภาระงานหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และอาคารราชพัสดุในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ในรูปทรัพย์สินอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการ บริหารทรัพย์สิน กำกับดูแลและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน รับผิดชอบควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัด ซึ่งมีการแบ่งส่วน
งานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่
      1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
      2. ฝ่ายกฎหมาย
      3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      4. ฝ่ายปฏิบัติการ
      5. ฝ่ายนโยบายและวางแผน

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย

อธิการบดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและคลัง รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเเทศ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ
ที่ปรึกษาอธิการบดี (นางกมลวรรณ เปรมเกษม) กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ