1) ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ

นางนรมน โลไทยสงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน